Annet Elshof

Praktijkhouder en Ambulant Gezinshulpverlener, SKJ-geregistreerd

In 2006 heb ik Pedagogisch Adviesbureau De Opstap opgericht omdat ik vond dat het hulpverlenen op een andere, meer persoonlijke manier kon. Mijn hart ligt bij het horen en zien van ouders en kinderen. Door goed te luisteren naar wat de ander beweegt, kom je dichter bij de onderliggende behoeften. Daar ligt de sleutel voor verandering. Dat ik die weg samen met de ander mag bewandelen is altijd weer bijzonder.

Jolanda Hartman

Trajectcoördinator en Ambulant Gezinshulpverlener, SKJ-geregistreerd

Als Trajectcoördinator verzorg ik aanmeldingen en intakes. Jullie zien mijn gezicht dus als eerste. Daarnaast werk ik ook in gezinnen. Ik vind het fijn om samen met het gezin te puzzelen, te zoeken naar oplossingen die passen bij het aangemelde kind èn bij de rest van het gezin. Om zo te werken aan de vragen die er liggen met als doel dat iedereen weer zelfstandig verder kan.

 

Saskia Ruiken

Gedragswetenschapper, Trajectcoördinator en Ambulant Gezinshulpverlener, SKJ-geregistreerd

Het mooie van mijn werk bij De Opstap vind ik dat we maatwerk bieden. Samen met het gezin kijken naar wat er speelt en hier vervolgens mee aan het werk gaan, altijd vanuit een positieve benadering en op een manier die bij het gezin past. Dit is voor elk gezin anders en dat maakt mijn werk erg afwisselend. Het geeft veel voldoening om toe te werken naar het moment waarop het gezin zelfstandig verder kan. Mooi om daar mijn steentje aan bij te dragen!

Marlou Jung

Ambulant Gezinshulpverlener, SKJ-geregistreerd

Samen met ouders en kinderen zoeken naar de manier waarop het weer fijn wordt in huis, leren wat je wel kan en wat beter gelaten kan worden. Het kan confronterend zijn om te ontdekken dat je zelf iets anders moet doen om de situatie te veranderen. Ik hou daar rekening mee. Veranderen kost de ene keer wat meer tijd dan de andere keer en  gaat niet zomaar vanzelf. Systemisch gezien stap ook ik in het gezinssysteem, zodra ik start met de hulpverlening, dus wat ik vraag van de gezinsleden, daar hou ik zelf ook rekening mee. Met geduld, rust en ook wel humor, daar word ik dan zelf ook weer een blij mens van.

Diana Prinsen

Ambulant Gezinshulpverlener, SKJ-geregistreerd

Het leuke van het werken met kinderen is hun open, oprechte en eerlijke opmerkingen. Je weet waar je aan toe bent. In het werken met de ouders (opvoeders) in het gezin krijg ik voldoening als ik ouders passende handvatten kan bieden in de opvoeding van hun kinderen en zij zelf weer grip ervaren als dat ontbrak. Mijn werkwijze kenmerkt zich door positiviteit, duidelijkheid met een vleugje humor en enthousiasme. Tijdens huisbezoeken vind ik het prettig iets actiefs/ creatiefs te doen bijvoorbeeld wandelen, een stuk fietsen, tekenen, schilderen of een (rollen) spel spelen.

 

Ambulante hulpverlening

De Opstap staat voor maatwerk: wij bieden de hulp die nodig is. Daarom stemmen wij voor ieder gezin het hulpverleningstraject af op de specifieke hulpvraag en behoefte. Dat betekent dat de duur van een traject per gezin verschilt. Wij bieden de volgende behandelingen en begeleidingsvormen.

Onze diensten

 • Intensief Ambulante Gezinsbehandeling (IAG)
 • Psycho-educatie bij ASS, ADD, ADHD, angst, hoogsensitiviteit en (vermoeden van) hoogbegaafdheid
 • Groepstrainingen en groepsbijeenkomsten:
  • BinnensteBuitenen met gevoelens: emotionele vaardigheidstraining voor kinderen van 7-11 jaar
  • Brussengroep: voor kinderen van 8-12 jaar met een speciale broer of zus
  • COMET-training: werken aan je zelfbeeld voor jongeren van 12-17 jaar
  • Ouderbijeenkomsten Autisme: voor ouders met een kind met autisme
  • Ouderbijeenkomsten Hoogbegaafdheid: voor ouders met een (vermoedelijk) hoogbegaafd kind
  • Peergroup voor (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen en jongeren
 • Methodische Ouderschapsbegeleiding
 • Opvoedondersteuning
 • Individuele begeleiding aan kinderen en jongeren
 • Pedagogisch Spreekuur (gratis)

Voor gezinnen: elkaar beter leren begrijpen

Het is belangrijk dat je mag zijn wie je bent, zeker thuis. Ieder mens wil gehoord en gezien worden in zijn behoeftes. Dit geldt zowel voor ouders als voor kinderen. Daarom is het belangrijk om elkaars behoeftes goed te begrijpen. Een gezinssysteem komt onder druk te staan als er steeds meer, of terugkerende problemen zijn. Dit zorgt voor een negatieve dynamiek en mogelijk gevoelens van onveiligheid. Het kan tussen ouders onderling spelen of met één of meerdere kinderen. De Opstap biedt ondersteuning aan gezinnen als het niet goed meer lukt om de negatieve cirkel te doorbreken.

Hoe helpen wij?

We inventariseren de problemen die de afzonderlijke gezinsleden ervaren en onderzoeken hoe iedereen elkaar ervaart. Dit doen we systeemgericht, dat wil zeggen dat we naar de interactie tussen de gezinsleden kijken. We brengen de onderliggende patronen die in het gezin aanwezig zijn, samen in kaart. We onderscheiden daarbij helpende en niet-helpende patronen. De helpende patronen is dat wat goed gaat in het gezin. Dat gaan we versterken. De niet-helpende patronen gaan we doorbreken, door inzicht en het aanleren van nieuwe vaardigheden. Op deze manier werken we toe naar meer verbinding tussen de gezinsleden. Zo leren de gezinsleden nieuw gedrag en kunnen zij in de toekomst zelf uit het patroon stappen.

 

Voor ouders: goed-genoeg ouderschap

Met de geboorte van je kind, wordt je ouders. Dit is een heel nieuwe rol en het zorgt ervoor dat er een nieuw evenwicht gevonden moet gaan worden. In het ene gezin verloopt dit proces soepeler dan bij het andere gezin. We gaan met je kijken wat je nodig hebt om je rol als ouder goed te vervullen. Soms zijn ouders het oneens over bepaalde onderwerpen of verschilt de opvoedstijl wezenlijk. Een nieuw evenwicht vinden na een echtscheiding of binnen een samengesteld gezin, kan eveneens een flinke klus zijn.

Hoe helpen wij?

In de Methodische Ouderschapsbegeleiding is er aandacht voor de complexiteit van ouderschap. Naast de opvoedtaken spelen ook andere factoren een rol. Denk hierbij aan de taakverdeling tussen de ouders en ouderschapsgroei, maar ook de gezinssamenstelling en de eigen opvattingen over wanneer je een goede ouder bent maken jou tot de ouder die je bent. We leggen de focus op deze factoren om ouders te helpen hun ouderrol weer beter in te vullen.
In de Opvoedondersteuning bieden we praktische ondersteuning bij de opvoeding. We kijken met ouders naar hun eigen behoeftes en naar de behoeftes van hun kind. We leren ouders praktische opvoedvaardigheden, zoals het stellen van grenzen en structuur bieden, maar ook ruimte maken voor gevoelens en het kind helpen zich te uiten. Door de opvoedvaardigheden beter af te stemmen op het kind, voeren ouders weer steviger de regie in hun gezin.

 

Voor kinderen en jongeren: waarom doe je zoals je doet?

Kinderen en jongeren laten door hun gedrag zien dat ze niet lekker in hun vel zitten. Ze hebben last van hoofd- of buikpijn of ze zijn stiller en meer terug getrokken. Of je kind is juist brutaler of vaker dan normaal angstig, boos of verdrietig. Ook kan het zijn dat je kind de wereld anders ervaart en begrijpt dan andere kinderen en zich ook daadwerkelijk anders voelt. Een kind dat niet goed in zijn vel zit, kan zich daar erg onzeker over voelen. Dit kan leiden tot een  negatief zelfbeeld.

Hoe helpen wij?

Wij kijken met het kind naar de vraag onder het gedrag: wat maakt dat jij je zo voelt en zo doet? Eerst vragen stellen en onderzoeken, dan samen kijken naar oplossingen. Wij kijken juist ook naar de kwaliteiten van het kind. Een positief zelfbeeld is erg belangrijk om je goed te voelen. Daarnaast is er aandacht voor het leren van vaardigheden, zoals sociale vaardigheden en executieve vaardigheden. Wanneer er sprake is van autisme, ADHD, ADD of angstproblematiek kunnen we gericht werken aan specifieke problemen en behoeftes zoals structuur, sociale vaardigheden en helpende gedachten. Wij bieden ook hulp als er sprake is van Hoogbegaafdheid. Naast hulp aan het individuele kind bieden wij ook groepstrainingen aan. Deze trainingen kunnen los gevolgd worden, maar ook een onderdeel zijn van een hulpverleningstraject aan een het gezin.

We vinden het belangrijk dat kinderen zich ook buitenshuis prettig voelen. Waar dat nodig is, leggen we graag contact met scholen, kinderopvang/bso en bijvoorbeeld sportclubs om tips te geven.

 

Trainingen en groepsbijeenkomsten

Wij bieden de volgende trainingen en groepsbijeenkomsten:

 • BinnensteBuitenen met gevoelens (7-11 jaar)
 • Brussengroep (8-12 jaar)
 • Werken aan je zelfbeeld (12-18 jaar)
 • Ouderbijeenkomsten Autisme
 • Ouderbijeenkomsten Hoogbegaafheid
 • Peergroup voor (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen en jongeren (4-7 jaar, bovenbouw basisschool, jongeren op het voortgezet onderwijs

Lees hier meer over onder Trainingen en groepsbijeenkomsten.

 

Pedagogisch Spreekuur voor ouders, kinderen en jongeren

Het Pedagogisch Spreekuur is een laagdrempelige manier om snel een antwoord te krijgen op uw opvoedvraag.  Er zijn geen kosten verbonden aan het Pedagogisch Spreekuur. U kunt bij ons terecht wanneer u een vraag heeft of zich zorgen maakt over bijvoorbeeld:

 • De ontwikkeling van uw kind
 • Het opvoeden van uw kind
 • Balans vinden tussen werk en vrije tijd (voor zowel kinderen als u zelf)
 • Irritaties/(hoogoplopende) ruzies onderling
 • De veiligheid van uw kind.

Ditzelfde spreekuur is ook voor kinderen en jongeren. Jullie kunnen je ook aanmelden voor het telefonisch spreekuur. Het is gratis. Je kunt bellen met vragen over bijvoorbeeld:

 • Het plannen van je huiswerk
 • Als je je erg verveelt
 • Wanneer je last hebt van je broer(tje)/zus(je)
 • Toenemende ruzies met je ouders
 • Als je je onveilig voelt

Tijdens het spreekuur ga je in gesprek met één van onze hulpverleners. We luisteren, geven advies en zoeken samen met je naar een oplossing. We hopen dat je na het gesprek de hulp hebt gekregen die je nodig had. Mocht dat niet zo zijn, of als wij inschatten dat er meer hulp nodig is, dan kijken we graag mee of verwijzen we je door.

Ik wil mij aanmelden voor het Pedagogisch Spreekuur.

Onze werkwijze

Doelgerichte hulpverlening

Na uw aanmelding voor ambulante hulpverlening volgt altijd een intakegesprek. In dit gesprek bespreken we uw hulpvraag en de achtergrond daarvan om zo te komen tot de doelen waaraan u wilt werken. Tevens krijgen wij een beeld van uw gezin. Vervolgens wordt het traject opgestart en het Plan van Aanpak opgesteld. In het Plan van Aanpak staan de doelen waaraan we met u gaan werken. Regelmatig evalueren we de voortgang en stellen de doelen bij als dat nodig is: op deze manier zorgen we ervoor dat de hulp passend blijft. Wanneer de doelen behaald zijn, wordt het traject afgesloten. Wij stellen dan een eindverslag op. Mocht er toch nog hulp nodig zijn, bijvoorbeeld om de nieuwe vaardigheden te bestendigen, dan kan dat in de vorm van een nazorgtraject.

De fasen in het hulpverleningstraject
 • Aanmelding
 • Intake
 • Hulpverleningstraject
 • Afronding
 • Nazorgtraject

Onze werkwijze is Systeemgericht. Dat wil zeggen dat we kijken naar het hele gezin en de interactie tussen de gezinsleden. Ook maken we gebruik van andere (erkende) interventies en methodieken zoals Oplossingsgericht werken, methoden voor Cognitieve Gedragstherapie, ACT en Therapie in Beeld (opstellingen met poppetjes). Daarnaast maken we o.a. gebruik van Geef me de vijf, Brainblocks en het Kwaliteitenspel en werken we met beeldmateriaal (VHT).

Samenwerking

Wij hebben goede contacten met de regisseurs en consulenten van verschillende gemeenten, waaronder de Voormekaarteams en het Ondersteuningsteam. Is er in uw gezin meer of andere hulp nodig, bijvoorbeeld diagnostisch onderzoek, dan kijken we graag  met u mee. Als er andere zorgverleners bij uw kind of gezin betrokken zijn, werken wij graag met hen samen om samen het beste voor uw gezin te kunnen bieden.

Pedagogisch Adviesbureau De Opstap kent veel andere zorgaanbieders en maakt deel uit van verschillende netwerken en samenwerkingsverbanden. Zo is er een intensieve samen met Praktijk voor Orthopedagogiek Theissen en (Ortho)Pedagogisch en Pyschologische Praktijk De Vuurtoren. Daarnaast zijn wij onderdeel van de Jeugd-APP. Dit is een samenwerkingsverband van verschillende Achterhoekse Jeugd Psychologen en Pedagogen. In Eibergen nemen we deel aan het project “Eibergen Gezond”. Vanuit Gezondheidscentrum ’t Spieker zijn we met diverse zorgpartijen bezig om samen te werken en ons te verbinden middels het concept Positieve Gezondheid.

 

Pedagogisch Spreekuur

Bent u nog niet bij ons aangemeld, maar heeft u wel behoefte aan tips of een luisterend oor? Maak dan gebruik van ons gratis Pedagogisch Spreekuur. Aanmelden kan hier. Wij luisteren naar uw verhaal en geven u praktische tips waar u weer mee verder kunt. Ook kinderen en jongeren kunnen zich aanmelden voor het Pedagogisch Spreekuur.

 

Corona
Vanwege Corona moeten wij, wanneer daar aanleiding toe is, onze werkwijze aanpassen. Dit is het geval bij verkoudheidsklachten, Corona-gerelateerde klachten of als u of de hulpverlener in afwachting is van een Corona-test. Dit kan betekenen dat we niet op huisbezoek kunnen komen, maar de hulpverlening digitaal of telefonisch moeten organiseren. Wij vinden het belangrijk de hulpverlening zoveel mogelijk door te laten gaan op de manier waarop we dat het liefst doen: bij u thuis. Echter willen we dit wel op een veilige manier doen, voor u en onze hulpverleners. We vragen u daarom de gezondheidsmaatregelen extra in acht te nemen:

 • de gezondheidscheck voorafgaand aan ieder face to face contact/huisbezoek
 • het houden van 1,5 meter afstand tot elkaar
 • het naleven van de hygiënerichtlijnen van het RIVM

Wanneer u vragen heeft of twijfelt of het huisbezoek door kan gaan, neemt u dan contact op met uw gezinshulpverlener of stel uw vraag per mail.

 

 

Bereikbaarheid

Pedagogisch Adviesbureau De Opstap biedt ambulante hulpverlening. Onze dienstverlening wordt op afspraakbasis verleend. Onze hulpverleners zijn werkzaam op werkdagen tijdens kantooruren. Indien nodig zijn afspraken op andere tijdstippen mogelijk, u kunt dit met uw hulpverlener afstemmen.

Hulp bij calamiteiten en crisis

De Opstap biedt géén Spoedhulp of andere vormen van crisisinterventie. Is er sprake van een (dreigende) acute situatie, zoals automutilatie (snijden), suïcidedreiging of ernstige depressie, dan adviseren wij u om zich aan te melden bij de Specialistische GGZ of een organisatie die wel hulp bij crisissituaties biedt. In geval van calamiteiten of acute crisis, neemt u contact op met uw huisarts, de huisartsenpost of politie. Zij verwijzen u door naar een  crisisdienst.

Huisartsenpost Oost-Achterhoek (Winterswijk) 0900-5009000
Huisartsenpost Oude IJssel (Doetinchem) 0314-39888
Huisartsenpost Twente Oost (Enschede) 088-5551188
Huisartsenpost Hengelo (Hengelo) 088-5551155

Bij levensbedreigende situaties belt u het alarmnummer 112.

Onze missie

Pedagogisch Adviesbureau De Opstap ondersteunt ouders en kinderen in de gezinsdynamiek, zodat ieder gezinslid zich gehoord en gezien voelt en zich van daaruit kan ontwikkelen. Persoonlijke aandacht, toegankelijkheid en transparantie vormen de basis van de hulpverlening aan ieder gezin.