Bereikbaarheid

Pedagogisch Adviesbureau De Opstap biedt ambulante hulpverlening. Onze dienstverlening wordt op afspraakbasis verleend. Onze hulpverleners zijn werkzaam op werkdagen tijdens kantooruren. Indien nodig zijn afspraken op andere tijdstippen mogelijk, u kunt dit met uw hulpverlener afstemmen.

Hulp bij calamiteiten en crisis

De Opstap biedt géén Spoedhulp of andere vormen van crisisinterventie. Is er sprake van een (dreigende) acute situatie, zoals automutilatie (snijden), suïcidedreiging of ernstige depressie, dan adviseren wij u om zich aan te melden bij de Specialistische GGZ of een organisatie die wel hulp bij crisissituaties biedt. In geval van calamiteiten of acute crisis, neemt u contact op met uw huisarts, de huisartsenpost of politie. Zij verwijzen u door naar een  crisisdienst.

Huisartsenpost Oost-Achterhoek (Winterswijk) 0900-5009000
Huisartsenpost Oude IJssel (Doetinchem) 0314-39888
Huisartsenpost Twente Oost (Enschede) 088-5551188
Huisartsenpost Hengelo (Hengelo) 088-5551155

Bij levensbedreigende situaties belt u het alarmnummer 112.

Uw privacy

Pedagogisch Adviesbureau De Opstap hecht veel waarde aan uw privacy. Wij streven ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zullen vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert.
Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In onze Privacyverklaring leest u meer over hoe wij omgaan met uw gegevens.

 

Ideeën en ervaringen

Pedagogisch Adviesbureau De Opstap wil graag weten welke ideeën en ervaringen cliënten hebben met onze organisatie en de hulp die zij van ons krijgen. Wij gaan hierover graag in gesprek. Met deze informatie willen wij onze hulpverlening verbeteren.

Uw mening kenbaar maken

Cliënten kunnen op verschillende manieren hun mening kenbaar maken. De ambulant hulpverlener is voor onze cliënten het eerste aanspreekpunt van onze organisatie. Veelal delen cliënten hun ideeën of ervaringen als eerste met hen. Soms vinden mensen dit lastig, dan kunnen zij zich wenden tot de trajectcoördinator.
Jaarlijks houden wij een cliënttevredenheidsonderzoek onder onze cliënten. Via deze weg geven onze cliënten anoniem aan in welke mate zij tevreden zijn over de geboden hulpverlening en onze organisatie in het algemeen. Ook vindt jaarlijks de cliëntenraadpleging plaats. Ouders en jongeren die graag met ons meedenken over hoe we onze hulp nog beter kunnen maken, nodigen we van harte uit om zich aan te melden.
Tot slot bieden wij op online de mogelijkheid aan onze cliënten om hun mening, idee of ervaring te delen met ons. Dat kan hier door het invullen van het contactformulier.

Vertrouwenshulp

Een onafhankelijke vertrouwenspersoon informeert jeugdigen en hun ouders over hoe de jeugdhulpverlening werkt en wat hun rechten zijn. Daarnaast adviseert de vertrouwenspersoon over stappen die zij kunnen zetten om de hulp te ontvangen die zij wensen, en wat zij kunnen doen bij onduidelijkheid of onvrede over de hulpverlening. De ondersteuning door de vertrouwenspersoon is vertrouwelijk en gratis.

Wanneer u jeugdhulp ontvangt, biedt JeugdStem vertrouwenshulp. Om naar de website van JeugdStem te gaan, klik hier.

Wanneer u begeleiding vanuit de WMO of psychosociale hulpverlening ontvangt, kun u een beroep doen op de vertrouwenspersoon van het Klachtenportaal Zorg. Om naar de website van het Klachtenportaal Zorg te gaan, klik hier.

Klachtbehandeling

Pedagogisch Adviesbureau De Opstap streeft naar hulpverlening op maat, welke is afgestemd op uw wensen en verwachtingen. Desondanks kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij horen het graag van u als u suggesties ter verbetering heeft. Dit maakt het mogelijk om de zorg voor u en anderen verder te verbeteren.
Wanneer u niet tevreden bent, verzoeken wij u dit te bespreken met uw ambulant hulpverlener. Ook kunt u contact opnemen met uw trajectcoördinator. Samen kunnen we zoeken naar een passende oplossing.

Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar we zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze hulpverlening te helpen oplossen.

 

Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past.

Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.

 

Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op.

 

Geef uw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen.

 

Het doel blijft het oplossen van onvrede en klachten.

 

Om naar de website van het Klachtenportaal Zorg te gaan, klikt u op het logo.

 

Kwaliteit

Kwaliteit van zorg vinden wij erg belangrijk. Wij sturen actief op kwaliteit. Dat doen we door ons professionele handelen continu te verbeteren en nieuwe diensten te ontwikkelen. Ons doel is om cliënten zo goed mogelijk te blijven helpen. Daarmee zorgen we voor tevreden cliënten en medewerkers die trots zijn op hun organisatie. Sinds 2017 zijn we met vlag en wimpel gecertificeerd voor het HKZ-kwaliteitskeurmerk.

Om de kwaliteit van onze hulpverlening te waarborgen, zijn wij gecertificeerd/geregistreerd bij:

 • HKZ Kleine Organisaties (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector)
 • Sociaal Werk Nederland (Branchevereniging voor het Sociaal Werk)
 • BPSW (Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk)
 • NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, vakgroep Psychosociaal en Maatschappelijk Werk)
 • RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)

Daarnaast zijn alle Ambulant Gezinsbehandelaren geregistreerd bij de SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd). Hiermee voldoen wij aan de Norm Verantwoorde Werktoedeling.

 

 

Samenwerkingspartners

Wij werken graag met andere hulpverleners en organisaties samen om bij te dragen aan betere jeugdhulp. Hierbij kan de Verwijsindex helpen om deze samenwerking tot stand te brengen. Voor hulpverlening op maat maken we op individueel niveau afspraken met de betrokken hulpverleners. Daarnaast maakt Pedagogisch Adviesbureau De Opstap ook deel uit van netwerken.

 

Jeugd-App

Jeugd-App is een intensief samenwerkingsverband tussen tien kleinschalige, vrijgevestigde jeugd GGZ praktijken in de Achterhoek. Het belang van het kind en het gezin centraal staat bij hen. Kinderen met psychische problemen en hun gezinnen worden door efficiënte hulp snel en adequaat geholpen middels diagnostiek, behandeling en/of begeleiding.

Er bestaan korte verantwoorde lijnen naar elkaar toe. Hierdoor kan waar nodig direct naar de juiste vorm of zorgzwaarte van hulpverlening en organisatie/hulpverlener toegeleid worden. Jeugd-App staat voor kwaliteit, deskundigheid, persoonlijke betrokkenheid, laagdrempeligheid en flexibiliteit.

Voor meer informatie: zie website Jeugd-APP

 

Eibergen Gezond!

Zorgprofessionals in Eibergen hebben hun krachten gebundeld om de inwoners te helpen bewuster en gezond te leven. Zij doen dit onder de naam Eibergen Gezond! Zij bundelen initiatieven en houden elkaar op de van ieders expertises vanuit het idee: ‘We kunnen samen méér!’.

De inwoner van Eibergen staat centraal binnen Eibergen Gezond. Daar om heen staat een netwerk van zorgverleners, sociaal domein en vrijwilligers. De betrokkenen leren elkaar steeds beter kennen waardoor korte lijntjes ontstaan. Zo ondersteunen we de inwoner op efficiënte en zinnige manier, gebaseerd op de principes van Positieve Gezondheid. De eigen regie van de inwoner is een belangrijke pijler. De focus wordt verplaatst van zorg naar preventie. Op deze manier streven we met elkaar naar een gezond Eibergen.

Inwoners zijn ontzettend belangrijk in dit proces om samen te gaan voor een Positieve Gezondheid. Volg hen via facebook op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen van Eibergen Gezond!

Maatschappelijk jaarverslag

Als organisatie voor Jeugdhulp is Pedagogisch Adviesbureau De Opstap verplicht jaarlijks het Maatschappelijk Jaarverslag op te stellen en hiermee verantwoording af te leggen aan haar belanghebbenden over de geboden hulpverlening.

Open hier het Maatschappelijk jaarverslag over 2022.

Werken bij ons (1 vacature)

Vacatures

Wegens uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar:

Ervaren Ambulant Gezinshulpverlener (24-28 uur)

Wie zijn wij

Pedagogisch Adviesbureau De Opstap is een organisatie voor ambulante jeugdhulp in de regio’s Achterhoek, Twente en Midden-IIssel. Wij bieden systeemgerichte hulpverlening aan gezinnen. Onze werkwijze kenmerkt zich door maatwerk: geen traject is hetzelfde en dat maakt het werken binnen onze organisatie iedere dag weer interessant.

De hulpvragen van onze cliënten zijn divers, ook wat betreft complexiteit en trajectduur. Er kan sprake zijn van psychosociale, opvoed- en/of ontwikkelingsproblematiek die het opgroeien en opvoeden bemoeilijkt. Vanuit onze systeemgerichte werkwijze kijken wij naar de behoeftes die onder het gedrag liggen en gaan daarmee aan de slag. Wij vinden dat een kind niet kan veranderen zonder dat zijn omgeving mee verandert. Om die reden betrekken we het hele gezin bij de hulpverlening. Wij werken ambulant en stemmen onze hulpverlening goed af met scholen en andere betrokken professionals, waaronder regisseurs/consulenten van gemeenten.

 

Wat ga jij doen

De Ambulant Gezinshulpverlener biedt opvoedingsondersteuning en intensieve hulpverlening aan gezinnen vanuit een systemisch perspectief. Je staat naast het gezin en werkt, vanuit je regierol, samen met het gezin aan de hulpvragen van het kind en de ouders. Je onderzoekt en geeft inzicht in de gezinsdynamiek en komt zo tot de onderliggende behoeftes van ieder gezinslid. Van daaruit biedt je praktische handvatten en ondersteun je bij het aanleren van nieuwe vaardigheden. Dit doe je op de manier die het beste bij jou en het gezin past.

Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het hulpverleningsproces en voert diverse taken uit, waaronder het schrijven van het Plan van Aanpak om de hulpverlening te monitoren. Ook neem je deel aan teamvergaderingen, intervisie-bijeenkomsten en werkoverleg. Je beheert je eigen agenda en werkt zelfstandig in de gezinnen. Er is een korte lijn met collega’s en leidinggevende. Daarnaast onderhoud je contacten met andere betrokken hulpverleners, derden in het netwerk van het gezin en regisseurs en consulenten van de verschillende gemeenten.

 

Wie zoeken wij?

 • Je bent initiatiefrijk en zelfstandig werken is jouw op je lijf geschreven.
 • Je bent doortastend en flexibel, ook als het gaat om je werktijden.
 • Je bezit een gezonde dosis zelfreflectie en trekt aan de bel als dat nodig is.
 • Je bent pro-actief, denkt in mogelijkheden en daarnaast denk je mee over ontwikkelingen binnen de organisatie.
 • Je hebt minimaal 2 jaar ervaring in de ambulante gezinshulpverlening in de jeugdhulp en/of GGZ.
 • Je hebt kennis van het systeemgericht werken, hoogbegaafdheid en ontwikkelingsproblematiek waaronder angst, autisme en ADHD.
 • Minimaal een afgeronde HBO opleiding niveau 5, zoals SPH, MWD, Pedagogiek, Sociaal Werk en in het bezit van een SKJ-registratie.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs en auto.

Wat bieden wij?

 • Flexibiliteit en afwisseling: geen week is hetzelfde.
 • Een tof team, dat met passie en bevlogenheid samenwerkt.
 • Je bepaalt je eigen werkdagen en -tijden.
 • Interne opleidingen.
 • Een keuzebudget en loopbaanbudget voor duurzame inzetbaarheid.
 • Salariëring conform de cao Sociaal Werk, maximaal € 4086,00.

 

Enthousiast geraakt?

Spreekt onze visie en werkwijze je aan? Laat het ons dan weten! Stuur je motivatie en CV voor 25 mei naar ons via het contactformulier. De sollicitatiegesprekken zijn gepland op donderdag 1 juni en maandag 5 juni. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Annet Elshof: 06-36124799 of neem een kijkje op onze website: www.deopstap.com

 

 

Open sollicitatie

Spreekt onze visie en werkwijze je aan? Laat het ons dan weten! Stuur je motivatie en CV voor naar ons via het contactformulier.  Open sollicitaties behandelen wij met voorrang wanneer er een vacature ontstaat.

 

Erkend leerbedrijf

Wij vinden het belangrijk om onze kennis en manier van werken over te dragen aan toekomstige professionals. Daarom zijn wij door de SBB erkend als leerbedrijf. Wij leiden MBO- en HBO-studenten (BBL/BOL/Derde Leerweg) op voor een mooie toekomst in de jeugdhulpverlening om een verschil te maken. Wil jij graag bij ons komen voor een stage of leerwerkbaan, laat het ons dan weten via het contactformulier.