2011120806kl
Soms laat een kind of jongere gedrag zien waar je je als ouder of leerkracht zorgen over maakt. Het kan gaan om heel duidelijk zichtbaar gedrag: het kind of de jongere dat voortdurend enorme scènes maakt, brutaal is, niet luistert, schreeuwt, gooit met spullen en tegen de deur trapt als hij zijn zin niet krijgt. Andere kinderen of jongeren laten juist gedrag zien dat veel minder of bijna niet opvalt: het kind of de jongere is verlegen, heeft altijd een rol op de achtergrond, heeft geregeld buikpijn, vermaakt zich prima alleen, accepteert makkelijk dat dingen die hij graag wil niet doorgaan, voegt zich snel naar de wensen van anderen of staat voortdurend klaar om volwassenen te helpen.
Wat probeert je kind of jongere met dit gedrag te vertellen?


Normaal gedrag of probleemgedrag?
Zijn die gedragingen nu gelijk probleemgedrag? Wat is eigenlijk normaal gedrag en wat is probleemgedrag? Waar ligt de grens? Wordt tegenwoordig al het lastige gedrag van kinderen en jongeren niet te snel tot probleemgedrag bestempeld? Wat ons betreft niet. Gedrag is van te voren niet in te delen in normaal of probleemgedrag. Dat hangt immers af van de eigenheid van het kind of jongere. Wanneer een kind of jongere nooit de aandacht op zichzelf vestigt en praktisch nooit ophef maakt, zet een boze bui van dit kind of jongere je eerder aan het denken dan een boze bui van een kind of jongere dat geregeld op een gezonde manier zijn boosheid laat zien. Bij de laatste zou je je juist meer zorgen maken als het zich opeens terug zou trekken en zijn boosheid niet meer zou laten zien. Kortom, ieder kind, iedere jongere gaat op zijn eigen manier om met zijn emoties. 

Wat is dan nu wel probleemgedrag? Gedrag is problematisch wanneer het de ontwikkeling van een kind of jongere nadelig beïnvloed. Soms is het lastig te bepalen of iets tijdelijk gedrag is wat wel weer bijdraait of dat het gedrag een signaal is voor een ander, onderliggend probleem. Als ouder voel je dit meestal wel aan of weet je dit doordat je verschillende alternatieven hebt geprobeerd, maar niets geleid heeft tot verandering in het gedrag van je kind. Voor een ouder is het echter moeilijk om te zien dat je kind of jongere een negatief zelfbeeld ontwikkeld heeft of geregeld negatief denkt over zichzelf en/of zijn eigen kunnen. Op de lange termijn kan een negatief zelfbeeld diepe sporen nalaten. Het zelfvertrouwen krijgt een flinke deuk, er kan (faal)angst ontstaan, een kind of jongere wordt minder vrij in contacten met leeftijdsgenoten/volwassenen of er ontstaan depressieve klachten. Dit alles kan het gevolg zijn wanneer het probleemgedrag van een kind of jongere niet gezien wordt.
Soms is er een duidelijk aanwijsbare reden voor het gedrag, zoals het overlijden van een dierbare, de scheiding van ouders of een verhuizing. In andere situaties is de reden minder duidelijk, zoals bij pesten, brus zijn (een kind of jongere met een broer of zus met een beperking), spanningen tussen ouders of een minder goede klik met de leerkracht.
De aard van het kind of jongere bepaalt mede welk gedrag hij laat zien om zijn boodschap duidelijk te maken. Welk gedrag hij ook laat zien, wij vinden het belangrijk om samen met het kind of jongere en de ouders door dit gedrag heen te kijken, het waarom van dit gedrag te achterhalen. Daar ligt volgens ons de sleutel om tot blijvende verandering van het gedrag te komen. 


Wat kunnen wij betekenen voor kinderen en jongeren? 
De Opstap biedt verschillende vormen van hulpverlening aan voor kinderen en jongeren met sociaal-emotionele problematiek. Omgaan met de eigen en andermans emoties en de omgang met andere kinderen of jongeren is vaak moeilijk of verstoord. De manier waarop deze kinderen en jongeren over zichzelf en/of anderen in hun omgeving denken of praten is vaak negatief. Soms komen kinderen of jongeren er alleen of met hulp van hun ouders niet uit. Het is voor deze kinderen en jongeren dan prettig om professionele hulp in hun vertrouwde omgeving te krijgen. Een neutraal persoon aan wie ze hun verhaal kwijt kunnen en met wie ze onderzoeken waarom ze doen zoals ze doen. De volgende stap is het aanleren van andere, meer constructieve manieren om duidelijk te maken aan de omgeving wat hen bezig houdt.

Wij ondersteunen kinderen en jongeren bij: 
  • geslotenheid
  • onzekerheid
  • verlegenheid
  • faalangst
  • pesten of gepest worden
  • moeizaam aansluiting vinden bij leeftijdsgenoten
  • geringe weerbaarheid
  • opstandig gedrag
  • beheersen van emoties (denk aan agressief gedrag en driftbuien, claim-gedrag, snel van de kaart zijn)
  • negatief zelfbeeld

Vormen van hulpverlening
Kinderen en jongeren met problemen op sociaal-emotioneel gebied kunnen bij De Opstap terecht voor de volgende vormen van hulpverlening:

Hulpverleningstraject op maat (individuele behandeling)
In een op maat gemaakt hulpverleningstraject wordt allereerst gekeken hoe de ambulant hulpverlener het beste aan kan sluiten bij het (karakter van het) kind of jongere. Ook de interesses van het kind of jongere en natuurlijk de doelen waar aan gewerkt gaat worden, vormen samen de basis voor het plan van aanpak. Methodes die wij regelmatig gebruiken in een hulpverleningstraject op maat zijn ondermeer Geef me de vijf, Denk goed - voel je goed en Kikker be cool. 
In een hulpverleningstraject op maat wordt de beleving van de lastige situaties en het eigen gedrag van het kind of jongere bespreekbaar gemaakt. Daarna wordt met het kind of jongere nagegaan of hij zijn doel bereikt met het huidige gedrag of waar hij anders zou willen doen. Dit leidt tot meer inzicht bij het kind of jongere. Vervolgens wordt stap voor stap ander gedrag aangeleerd en geoefend.
Afhankelijk van de doelen en de tussentijdse vorderingen wordt het aantal sessies bepaald. 
Een hulpverleningstraject op maat is bedoeld voor kinderen en jongeren vanaf 7 jaar. 

Voor meer informatie over onze hulpverlening voor kinderen en jongeren of het maken van een afspraak maken, klik hier.


Emotionele vaardigheidstraining "Binnenstebuitenen met gevoelens" (Behandeling in groepsverband)binnie

'Binnenstebuitenen met gevoelens' is een methodiek voor het leren van emotionele vaardigheden voor kinderen van 7-11 jaar. Emotioneel vaardig zijn wordt als basis gezien voor sociale vaardigheden. Deze methodiek steekt in op de omgang met eigen gevoelens. Op basis hiervan kunnen kinderen beter omgaan met de gevoelens van anderen en zijn kinderen in staat zich socialer te gedragen.
'Binnenstebuitenen met gevoelens' gaat ervan uit dat kinderen de sociale regels wel kennen, maar ze niet altijd kunnen naleven omdat ze geblokkeerd zijn door hun gevoelens. Wanneer een kind weet welke gevoelens het heeft, dat deze er mogen zijn, dat ze er uit kunnen en hoe dit adequaat kan (het zogenoemde binnenstebuitenen), dan verandert als een logisch gevolg hiervan het gedrag. Gevoelens kunnen herkennen, èrkennen en op een goede manier uiten leidt tot zelfwaardering en zelfvertrouwen bij het kind. Een kind met deze basis voelt zich van binnen sterk en kan hierdoor op een gezonde wijze de interactie met anderen aangaan.
Wij bieden het het programma 'Binnenstebuitenen met gevoelens' zowel individueel als in kleine groepjes van maximaal 4 kinderen aan. Kinderen leren middels gesprekjes, speltherapeutische en creatief therapeutische werkvormen als tekenen, kleien en dramatiseren, adequaat om te gaan met hun gevoelens. Handpop Binnie kan (jongere) kinderen helpen lastige dingen toch te vertellen!


Voor meer informatie of aanmelden voor de groepstraining 'Binnenstebuitenen met gevoelens', klik hier.


Pedagogisch Adviesbureau De Opstap JW Hagemanstraat 48 7151 AH Eibergen 0545-287678

key 48