2011120817kl
Bij ADHD wordt vaak gedacht dat een kind of jongere iets wel kan, maar niet wil. Dit is echter een groot misverstand. De hersenen van iemand met ADHD verwerken informatie anders, waardoor het overzicht op het geheel geregeld ontbreekt. Er is sprake van veel ongerichte energie. ADHD gaat nooit over. Het is daarom belangrijk om te leren gaan met de ADHD. De Opstap helpt hierbij.


Wat is ADHD?

ADHD wordt wel eens gezien als een modeverschijnsel. Hiermee worden mensen die ADHD hebben, tekort gedaan.  ADHD is een ontwikkelingsstoornis in de hersenen. De filterfunctie van de hersenen werkt minder goed, waardoor iemand met ADHD vaak een vol hoofd heeft. Dit heeft tot gevolg dat informatie trager verwerkt wordt. Vooral het  plannen en organiseren van zowel taken als gedrag is hierdoor lastiger. De omgeving ervaart vaak dat een kind of jongere geen rem heeft en vluchtig is in zijn doen en laten. Voor iemand met ADHD is het lastig zich op één ding te concentreren en de aandacht vast te houden. Daarnaast is er sprake van lichamelijke onrust, een voortdurend in beweging (moeten) zijn.


Welke dingen kunnen moeilijk zijn voor een kind of jongere met ADHD?

ADHD is niet te zien aan de buitenkant, maar wel te herkennen in gedrag. Het fysiek onrustige gedrag is voor de omgeving het meest opvallende gedrag. Het volle hoofd met de verminderde rem-functie kan voor problemen op zeer diverse gebieden zorgen. ADHD ziet er bij iedereen weer anders uit. Een greep uit dingen die moeilijk kunnen zijn voor kinderen of jongeren met ADHD:
 • de aandacht vasthouden, zeker bij dingen die minder interessant zijn;
 • aanwijzingen opvolgen;
 • afmaken van taken;
 • het plannen van huiswerk;
 • het aanleren van (nieuwe) vaardigheden;
 • onderscheid maken tussen belangrijke en minder belangrijke dingen;
 • het invullen van vrije tijd;
 • de kamer opruimen èn opgeruimd houden;
 • rustig zitten;
 • samen spelen;
 • overleggen;
 • op de beurt wachten;
 • rekening houden met een ander;
 • opkomen voor zichzelf;
 • problemen (op verschillende manieren) oplossen;


Wat kunnen wij betekenen voor een kind of jongere met ADHD?

Ambulante gezinsbehandeling
Ieder kind, iedere jongere, ieder gezin is uniek. Kant en klare oplossingen zijn er in onze ogen daarom ook niet. De basis voor de groei die gemaakt kan worden, ligt volgens ons in het vertrouwen van het kind of jongere in de ambulant hulpverlener. Hiervoor is het noodzakelijk dat de hulpverlener de nodige kennis heeft van ADHD en tegelijkertijd open staat voor de manier waarop het kind de wereld om zich heen beleeft.   

Wij werken eclectisch, dat wil zeggen dat we in onze behandeling gebruik maken van (delen van) verschillende methodieken en spellen en dit vertalen naar een manier die aansluit bij de informatieverwerking van het kind of jongere. Methodes die gebruikt worden zijn Geef me de vijf, het 5G-model, Brain Blocks, het vollehoofdenboek, Binnenstebuitenen, de Stad van Axen, Beeldtaal, diverse boekjes en werkbladen rondom emoties, sociale vaardigheden en weerbaarheid. Het bespreken van situaties die lastig waren, is vaak onderdeel van de begeleiding. Zo wordt duidelijk waar het probleem precies zit en wat mogelijke oplossingen zijn.  
Om te kunnen groeien, heeft een kind of jongere een veilige basis nodig. Daarvoor onderzoeken we altijd eerst of voor het kind of jongere duidelijk is hoe zijn dag eruit ziet en of hij weet wat van hem verwacht wordt. Op basis hiervan wordt bepaald waar zaken verduidelijkt moeten worden door middel van (een visuele) structuur, regels en afspraken.  
Wij vinden het belangrijk dat een kind of jongere een reëel zelfbeeld ontwikkelt en weet waar zijn krachten liggen. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat het kind of jongere leert hoe hij informatie verwerkt en op welke manier hij daar het beste mee om kan gaan. Dit maakt dat het kind of jongere grip ervaart. Voor emotionele vaardigheden is uiteraard ook aandacht in de hulpverlening. Daarnaast streven we ernaar op sociaal vlak het kind of jongere stapje voor stapje inzicht te geven in het sociale verkeer en de rol die hij hier zelf in heeft. Het doel is altijd om de sociale zelfredzaamheid van het kind of jongere te vergroten. Dit geeft een kind of jongere een stevige basis van waaruit hij kan groeien om later zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren in de maatschappij.

Een diagnose kan voor ouders de wereld en hun toekomstbeeld op zijn kop zetten. Het kan tegelijkertijd ook een soort van opluchting zijn, omdat je als ouders dus goed hebt aangevoeld dat je kind anders is. Een kind met ADHD vraagt een andere manier van opvoeden van zijn ouders. Wij ondersteunen ouders in deze (moeilijke) periode door een luisterend oor te bieden en ouders te horen in hun ervaringen. Oudergesprekken zijn daarnaast gericht op het leren herkennen van de ADHD bij het kind en te leren anticiperen op mogelijke lastige situaties. Als ouder kun je niet alle lastige situaties voor je kind weghalen. Dat hoeft ook niet. Het is belangrijker te leren hoe je je kind zo goed mogelijk kunt ondersteunen bij deze lastige situaties. Voor de ene ouder werkt een theoretische uitleg heel prettig, de andere ouder is meer praktisch ingesteld en heeft liever concrete oefeningen. Ook hier vindt afstemming plaats in de manier waarop de ouder de verandering het beste kan doorvoeren.
Naast adviezen voor de thuissituatie ondersteunen en adviseren wij ouders ook bij situaties op school of de (sport)club. Waar nodig of wenselijk kunnen wij aanwezig zijn bij dergelijke gesprekken.

De hulpverlening vindt plaats daar waar de verandering gewenst is: in de thuissituatie. Dit geldt voor zowel de hulp aan het kind of jongere als aan de ouder(s).
    

Voor meer informatie over ambulante gezinshulpverlening of het maken van een afspraak, klik hier.


Pedagogisch Adviesbureau De Opstap JW Hagemanstraat 48 7151 AH Eibergen 0545-287678

key 48