2011120809kl
Iemand met ADD valt niet direct op in zijn omgeving. De problematiek waar iemand met ADD tegenaan loopt, zit vaak meer in de persoon zelf. Vaak is er een gat tussen wat iemand zou kunnen en wat hij daadwerkelijk laat zien. Dat kan erg frustrerend zijn. ADD gaat nooit over. Daarom is het belangrijk om te leren omgaan met de ADD. De Opstap helpt gezinnen hierbij.


Wat is ADD?

ADD is een ontwikkelingsstoornis in de hersenen. Het filter dat informatie screent op belangrijkheid, werkt minder goed. Iemand met ADD heeft daarom vaak een vol hoofd, waardoor informatie, indrukken en emoties trager verwerkt worden. Door alle prikkels en gedachten in het hoofd, is het lastig voor iemand met ADD om zich te concentreren. Kinderen of jongeren met ADD worden vaak omschreven als dromerige kinderen/jongeren. Precies om die reden vallen zij op school nauwelijks op. Toch is ADD wel degelijk een handicap, waar je flink last van kunt hebben.  


Welke dingen kunnen moeilijk zijn voor een kind of jongere met ADD?

ADD is niet te zien aan de buitenkant. Toch kan ADD wel 'ontdekt' worden als goed gekeken wordt naar het gedrag van het kind of jongere. Iemand met ADD verdwaalt letterlijk in een hoofd vol prikkels. Dit leidt tot problemen op diverse gebieden. Een greep uit dingen die moeilijk kunnen zijn voor kinderen of jongeren met ADD:
 • de concentratie vasthouden, zeker bij dingen die minder interessant zijn;
 • opruimen en de slaapkamer netjes houden;
 • het plannen van huiswerk;
 • gelijkmatig presteren op school, de resultaten zijn vaak erg wisselend;
 • op tijd komen;
 • het onthouden en nakomen van gemaakte afspraken;
 • het weerstaan van ingevingen/impulsieve acties;
 • het afmaken van klusjes of taken;
 • onderscheid maken tussen belangrijke en minder belangrijke dingen;  
 • afsluiten van emoties als boosheid of angst, het kind wordt vaak als een gevoelig type gezien;
 • het aanleren van (nieuwe) vaardigheden;
 • luisteren naar een ander;
 • overleggen;
 • opkomen voor zichzelf;
 • zich in een grote groep of drukte staande houden, het kind trekt zich graag terug, zoekt rust op;
 • problemen (op verschillende manieren) oplossen;


Wat kunnen wij betekenen voor een kind of jongere met ADD?

Ambulante gezinsbehandeling
Ieder kind, iedere jongere, ieder gezin is uniek. Kant en klare oplossingen zijn er in onze ogen daarom ook niet. De basis voor de groei die gemaakt kan worden, ligt volgens ons in het vertrouwen van het kind of jongere in de ambulant hulpverlener. Hiervoor is het noodzakelijk dat de begeleider de nodige kennis heeft van ADD en tegelijkertijd open staat voor de manier waarop het kind of jongere de wereld om zich heen beleeft.   

Wij werken eclectisch, dat wil zeggen dat we in onze hulpverlening gebruik maken van (delen van) verschillende methodieken en spellen en dit vertalen naar een manier die aansluit bij de informatieverwerking van het kind of jongere. Methodes die gebruikt worden zijn Geef me de vijf, het 5G-model, BrainBlocks, Binnenstebuitenen, Beeldtaal, diverse boekjes en werkbladen rondom emoties, sociale vaardigheden en weerbaarheid. Het bespreken van situaties die lastig waren, is vaak onderdeel van de begeleiding. Zo wordt duidelijk waar het probleem precies zit en wat mogelijke oplossingen zijn.   
Om te kunnen groeien, heeft een kind of jongere een veilige basis nodig. Daarvoor onderzoeken we altijd eerst of voor het kind of jongere duidelijk is hoe zijn dag eruit ziet en of hij weet wat van hem verwacht wordt. Op basis hiervan wordt bepaald waar zaken verduidelijkt moeten worden door middel van (een visuele) structuur, regels en afspraken.  
Wij vinden het belangrijk dat een kind of jongere een reëel zelfbeeld ontwikkelt en weet waar zijn krachten liggen. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat het kind of jongere leert hoe hij informatie verwerkt en op welke manier hij daar het beste mee om kan gaan. Dit maakt dat het kind of jongere grip ervaart. Voor emotionele vaardigheden is uiteraard ook aandacht in de hulpverlening. Daarnaast streven we ernaar op sociaal vlak het kind of jongere stapje voor stapje inzicht te geven in het sociale verkeer en de rol die hij hier zelf in heeft. Het doel is altijd om de sociale zelfredzaamheid van het kind te vergroten. Dit geeft een kind of jongere een stevige basis van waaruit hij kan groeien om later zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren in de maatschappij.

Een diagnose kan voor ouders de wereld en hun toekomstbeeld op zijn kop zetten. Het kan tegelijkertijd ook een soort van opluchting zijn, omdat je als ouders dus goed hebt aangevoeld dat je kind anders is. 
Een kind of jongere met ADD vraagt een andere manier van opvoeden van zijn ouders. Wij ondersteunen ouders in deze (moeilijke) periode door een luisterend oor te bieden en ouders te horen in hun ervaringen. Oudergesprekken zijn daarnaast gericht op het leren herkennen van de ADD bij je kind en te leren anticiperen op mogelijke lastige situaties. Als ouder kun je niet alle lastige situaties voor je kind weghalen. Dat hoeft ook niet. Het is belangrijker te leren hoe je je kind zo goed mogelijk kunt ondersteunen bij deze lastige situaties. Voor de ene ouder werkt een theoretische uitleg heel prettig, de andere ouder is meer praktisch ingesteld en heeft liever concrete oefeningen. Ook hier vindt afstemming plaats in de manier waarop de ouder de verandering het beste kan doorvoeren.
Naast adviezen voor de thuissituatie ondersteunen en adviseren wij ouders ook bij bijvoorbeeld situaties op school of de (sport)club. Waar nodig of wenselijk kunnen wij aanwezig zijn bij dergelijke gesprekken.

De hulpverlening vindt plaats daar waar de verandering gewenst is: in de thuissituatie. Dit geldt voor zowel de hulp aan het kind of jongere als aan de ouder(s).
    

Voor meer informatie over ambulante gezinsbehandeling of het maken van een afspraak, klik hier.


Pedagogisch Adviesbureau De Opstap JW Hagemanstraat 48 7151 AH Eibergen 0545-287678

key 48