De Opstap is in februari 2006 opgericht, omdat ik graag op een meer persoonlijke manier met mensen wilde werken. Mensen worden zo snel een nummer, waardoor de persoon met zijn unieke verhaal verloren gaat. Zeker in de hulpverlening vind ik dit geen wenselijke situatie.

Lees verder...In het logo van De Opstap is de kern onze visie verwerkt: een kind staat altijd in verbinding met zijn omgeving. Ieder stukje staat voor een belangrijk deel van het systeem. Het rode stukje staat voor het kind zelf dat bepaald gedrag laat zien. Het blauwe stukje staat voor de thuissituatie, het gele puzzelstukje voor het sociaal netwerk en het groene voor school. Het kind staat tijdelijk los van de cirkel, omdat het 'niet lekker loopt'. Het kind zit niet goed in zijn vel en uit dat ergens in de cirkel.
Dat de cirkel gekanteld is, duidt op de dynamiek in ieder systeem. Niets blijft zoals het is, iedereen ontwikkelt zich voortdurend.
De hulp die vanuit De Opstap geboden wordt, is net dat opstapje dat het kind èn de mensen in zijn omgeving nodig hebben, om de puzzel weer te laten passen. Het kind kan immers niet alleen veranderen, daarvoor heeft het de mensen in zijn omgeving nodig. Het doel is altijd om de zelfredzaamheid van het systeem te vergroten.  

Wij werken vanuit de visie dat een kind onlosmakelijk verbonden is met het systeem waartoe hij/zij behoort. Een gezin vormt een geheel. Ieder gezinslid dient altijd in de context van het gezin te worden gezien.
Tevens hebben wij de overtuiging dat kinderen zo lang als mogelijk behoren op te groeien in het gezin, bij zijn/haar ouders en broers/zussen.

Het gezinsklimaat hoort veiligheid te bieden aan ieder gezinslid, waardoor harmonie kan ontstaan, zodat ieder gezinslid zich gerespecteerd en gewaardeerd voelt.
Gelijk aan de voorkeur voor het opgroeien in het eigen gezin, dienen kinderen zo lang als mogelijk aan de reguliere vormen van onderwijs, opvang en sport deel te nemen. Op deze manier kunnen zij integreren en een sociaal netwerk opbouwen in hun directe leefomgeving. Echter, er moet wel oog blijven voor het welbevinden van het kind. Soms kan juist ook de overstap naar speciaal onderwijs maken dat een kind ruimte krijgt om zich verder te ontwikkelen.

Lees verder...Een goed sociaal netwerk is van groot belang. Tot het sociaal netwerk van het kind behoren ondermeer familieleden, buren, vriendjes en vriendinnetjes, de trainer van de sportclub, de pedagogisch medewerker van de bso en de jongerenwerker. Wanneer het sociaal netwerk van het gezin (de benodigde) kennis heeft van de problematiek, kunnen zij fungeren als vangnet voor het kind en gezin. Het kan daarom zinvol zijn deze mensen te betrekken bij de hulpverlening.

Een speciale rol is er voor school. Kinderen brengen een groot deel van hun dag door op school. Het is daarom belangrijk dat een kind zich veilig en prettig voelt op school. Dat zijn behoeftes gezien worden, zowel op didactisch als sociaal-emotioneel gebied.

Tussen de ambulant begeleider, ouders en hun kinderen dient een samenwerkingsverband te worden gecreëerd. Het is niet alleen de ambulant begeleider die weet hoe alles hoort te gaan. Ouders zijn immers het meest deskundig op het gebied van hun eigen kind. Ook kinderen weten zelf vaak heel goed wat hen juist wel of juist niet helpt. De eigen wijsheid van kinderen en hun ouders moet niet onderschat worden. Door samen te werken kan het maximale uit de hulpverlening worden gehaald.

Vraaggestuurd werken is een kernbegrip waar we niet om heen kunnen en ook niet omheen willen. Wij vinden het leveren van maatwerk een vereiste. Ieder kind is immers uniek. Er zijn geen pasklare antwoorden op een opvoedingsvraag. De context speelt immers altijd een rol bij de opvoedingsvraag. Dit maakt het extra belangrijk dat de ambulant begeleider voor een persoonlijke benadering kiest. Professionaliteit en persoonlijkheid kunnen naast elkaar bestaan in de hulpverlening.

Het is voor een ieder belangrijk om de wereld om zich heen te begrijpen en zoveel mogelijk grip op deze wereld te krijgen. Zowel overvraging als ondervraging gaat ten koste van het emotioneel welbevinden. Zodoende is het van belang dat de balans tussen draaglast en draagkracht in evenwicht is.

Wij geloven in het bundelen van de krachten. Wij vinden het belangrijk dat zorginstanties gezamenlijk het belang van de cliënt voorop stellen. Het gaat er om dat cliënten met hun zorgvraag serieus genomen worden en niet verdwalen in het web van zorgaanbieders. Daarom werken wij samen met diverse praktijken en instanties in de omgeving.

Om de kwaliteit van onze hulpverlening te waarborgen, ben ik aangesloten bij:

  • NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, vakgroep Psychosociaal en Maatschappelijk Werk);
  • RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg);
  • BPSW (Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk);
  • SKjeugd; 

Pedagogisch Adviesbureau De Opstap JW Hagemanstraat 48 7151 AH Eibergen 0545-287678

key 48